Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Właścicielem Sklepu Internetowego www.czescisamochodowe.kamasc.pl jest firma:

KA-MA s.c.

Wioleta Mardyło,Tomasz Mardyło

ul. Mikołowska 52

41-400 Mysłowice

tel. 732 732 706

e-mail: czesc@kamasc.pl

NIP 222-081-97-95

REGON:240543393

§2

Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

Regulamin stworzony jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.2002 r. NR 144 poz.1204 z późn. zm.)

§3

Regulamin określa:

 • rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

 • warunki zawierania i rozwiązywania umów drogą elektroniczną,

 • tryb postępowania reklamacyjnego.

§4

Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż używanych części samochodowych.

Umowa zawierana jest w języku polskim.

§5

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:

 • komputer lub laptop, bądź inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,

 • dostęp do poczty elektronicznej,

 • zainstalowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej, Opera w wersji 7 lub wyższej, Google Chrome w wersji 12 i wyższej,Safari

 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości spisu plików Cookies oraz obsługi Java skryptu.

§6

Kontakt ze sprzedawcą odbywa się drogą elektroniczną e-mailem – czesci@kamasc.pl , telefonicznie 732 732 706 lub korespondencyjnie pod adresem :  KA-MA s.c., ul. Mikołowska 56, 41-400 Mysłowice.

DEFINICJE

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.czescisamochodowe.kamasc.pl .

REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

STRONY – Kupujący i Sprzedający

SPRZEDAJĄCY – USŁUGODAWCA – Wioleta Mardyło,Tomasz Mardyło prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KA-MA s.c. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonania działalności i adres do doręczeń; KA-MA s.c., ul.Mikołowska 56, 41-400 Mysłowice, NIP: 222 – 081-97-95, REGON: 240543393, adres poczty elektronicznej czesci@kamasc.pl , numer telefonu 732 732 706

KUPUJACY – USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

ZAMAWIANIE TOWARU

§7

Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, dostępnego na stronach Sklepu Internetowego oraz wybór zamawianych Towarów przez dodanie ich do wirtualnego koszyka.

§8

Kupujący wybiera Towar, który chce zamówić i podaje następujące dane: imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu,sposób płatności oraz sposób dostawy.

§9

Kupującemu umożliwia się weryfikacje swoich danych poprzez przycisk „wstecz”.

§10

Procedurę zakupu kończy wciśnięcie przycisku potwierdzającego z obowiązkiem zapłaty.

§11

Zamówienie zostaje potwierdzone poprzez przesłanie automatycznej wiadomości e-mail przez Sprzedającego.

DOSTAWA

§12

Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§13

Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

§14

Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

§15

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

 • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa. (małe gabaryty)

 • Przesyłka kurierska DHL, przesyłka kurierska pobraniowa.

 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: KA-MA s.c.,ul. Mikołowska 56, 41-400 Mysłowice – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00, oraz w soboty w godzinach 08:00 do 13:00.

Zamówienia złożone w niedziele i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

PRZEWIDYWANY CZAS DOSTAWY

§16

1.Poczta Polska (drobne przesyłki):

 • Paczka 48 – dostawa od poniedziałku do piątku w ciągu 2 dni od nadania

 • Paczka 24 – dostawa od poniedziałku do piątku na drugi dzień roboczy przy wysyłce do większych miejscowości, przy mniejszych miejscowościach w ciągu dwóch dni

2.DHL:

 • waga przesyłki do 31,5 kg – doręczenie w ciągu jednego dnia

 • waga powyżej 31,5 kg – doręczenie w ciągu dwóch dni

§17

Zaleca się aby kupujący skontrolował stan przesyłki przy kurierze,a w przypadku naruszenia opakowania zgłosił ten fakt osobie doręczającej.

CENA I PŁATNOŚCI

§18

1. Cena towaru podana jest na stronie Sklepu, wyrażona jest w złotych polskich z uwzględnieniem podatku.

2. Koszty towarów nie zawierają kosztów przesyłki, które są podawane Klientowi w trakcie zamawiania przez stronę Sklepu. Z kosztami przesyłki Klient może się zapoznać wchodząc w zakładkę „cennik wysyłki”

3. Cennik wysyłki określa koszty poszczególnych opcji dostawy. Wybór należy do Klienta.

4. Sprzedawca udostępnia Kupującemu jedną z form płatności:

 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 • Płatność przelewem - Klient przedpłaca Sprzedawcy należność za towar oraz przesyłkę w oparciu o otrzymane w e-mailu potwierdzenie zamówienia :

 • Bank PKO BP Oddział w Mysłowicach

  Numer rachunku : 45 1240 4315 1111 0010 5681 7471

   

  GWARANCJA

§19

1..Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary, chyba ,że oświadczy inaczej w odniesieniu do konkretnego Towaru.

2..Kupując rzecz używaną, naprawianą czy regenerowaną konsument nie jest pozbawiony ochronywynikającej z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3.W wypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, konsument może żądać w pierwszej kolejności nieodpłatnej naprawy lub wymiany.

4.Jeśli jednak:

 • naprawa lub wymiana jest niemożliwa albo wymaga nadmiernych kosztów lub

 • sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie lub

 • naprawa lub wymiana narażałyby konsumenta na znaczne niedogodności,

wówczas konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

5.Konsument może realizować te uprawnienia, jeśli niezgodność towaru z umową zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania konsumentowi danej rzeczy, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

6.Konsument powinien powiadomić o wystąpieniu niezgodności towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od jej stwierdzenia.

7.Odpowiedzialność sprzedawcy nie powstanie, jeśli konsument o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć. Jeśli konsument został uprzedzony o konkretnych brakach, usterkach czy defektach rzeczy używanej, a mimo to zdecydował się rzecz taką nabyć (bo zdaniem konsumenta były one drobne, nieistotne, albo stwierdził, że usunie je we własnym zakresie), wówczas konsumentowi ochrona nie przysługuje.

REKLAMACJA PRODUKTU

§20

1.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta :

 • pisemnie na adres: KA-MA s.c., ul. Mikołowska 56, 41-400 Mysłowice lub,

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czesci@kamasc.pl

2.O sposobie rozpatrywania reklamacji Sprzedający informuje kupującego w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§21

1.Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny jeżeli towar nie nosi śladów montażu lub zużycia.

2.Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Konsument może zwrócić Produkt na adres:Kama SC ul. Mikołowska 56, 41-400 Mysłowice.

3.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:

 • gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4.W razie skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania Towaru zwróci Kupujacemu wszystkie otrzymane płatności.

5.Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§22

1.Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.Kupujący zamawiając Towar dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

3.W celu zawartej z Kupującym umowy uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe,gromadzone są i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem pkt.6

4.Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przysłanie stosownego zapytania, również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych dotyczących jego osoby.

5.Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, zmiany lub uzupełnienia danych osobowych przez Sprzedającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23

1.Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie . Wszelkie zmiany Regulaminu zamieszczone są na stronie Sklepu.

2.Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu.

3.w przypadku Umów sprzedaży świadczonych przez Sklep zmiany Regulaminu nie będą naruszać uprawnień Kupujacych, które nabyli przed dniem wejścia zmian.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)Kontakt i dojazd

Części samochodowe
41-400 Mysłowice
ul. Mikołowska 56
tel. 732 732 706
email: czesci@kamasc.pl

Sprzedaż części używanych
Auto złom Mysłowice
Auto części Mysłowice

Katowice, Jaworzno, Sosnowiec

Sprzedaż części samochodowych

Prowadzimy sprzedaż używanych części samochodów wszystkich marek.

 • Ponad 300 aut w demontażu
 • Codzienne dostawy
 • Wszystkie marki

Części samochodowe z rozbiórki samochodów.
Auto złom części samochodowe

 

Informacje dodatkowe

Specjalizujemy się w sprzedaży:

 • części karoserii (zderzaki, maski, błotniki, klapy, drzwi, atrapy itp.),
 • oświetlenia (reflektory, lampy, kierunkowskazy itp.),
 • felg stalowych oraz aluminiowych,
 • części zawieszenia,
 • osprzęt silnika (jak i samych silników)  oraz innych.

Auto części samochodowe, używane części samochodowe, auto złom Kama Mysłowice, Katowice, Jaworzno, Sosnowiec

Kama SC Wioletta Mardyło, Tomasz Mardyło

Auto części, złomowisko, części samochodowe
41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 52
tel. 732 732 706
email: czesci@kamasc.pl
Godziny otwarcia:
pon - pt: od 8:00 do 16:00,
sb: od 8:00 do 13:00.
Dołącz do nas na Facebooku: facebook
Znalazłeś interesującą Cię markę samochodu? Zadzwoń i zapytaj o dostępność części.